ارایه مدلی جهت مدیریت دانش در سطح سیستم های سازمانی
کد مقاله : 1398-KNM
نویسندگان:
احمد عسکری *1، علیرضا الهامی2، احمد رضا طالبیان2
1تهران - اتوبان بسیج-خیابان شهید رحیمی- دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص)- معاونت پژوهش
2پژوهشگر
چکیده مقاله:
سطح سیستم های سازمانی از مهم ترین و موثرترین سطوح تجزیه تحلیل سازمان جهت حصول اثربخشی و عملکرد بالا در فرآیندهای مدیریت دانش می باشد. و عدم توجه به این سطوح باعث ایجاد شکاف در فرآیندهای کسب ،سازماندهی ، بکارگیری و اشتراک گذاری مدیریت دانش در سازمان خواهد شد . عدم وجود الگو و مدل جامع متغیرهای سطوح مختلف سازمان و روابط بین آنها باعث شکاف معرفتی در درک مدیریت دانش در سازمانها شده است و هدف از انجام این تحقیق ارایه چارچوب منسجم مدیریت دانش بر اساس سطح سیستم های سازمانی به جهت درک کلی و ایجاد بینش جدید در سازمانهای دفاعی می باشد. که برای انجام تحقیق حاضر با مطالعه تحقیقات انجام شده ،کلیه متغیر ها در سطح سیستم های سازمانی به صورت اکتشافی شناسایی و پس از ترسیم مدل مفهومی ، کلیه متغیر ها به صورت پرسش نامه در اختیار خبرگان مدیریت دانش در یکی از سازمان های دفاعی قرار گرفت و پس از جرح و تعدیل و همچنین انجام روایی و پایایی بالای 0.8 ، چارچوب و مدل نهایی ترسیم گردید.
کلیدواژه ها:
مدیریت دانش ،سطوح تجزیه تحلیل سازمان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است