تماس با دبیر علمی همایش دکتر ابوطالب مطلبی:09113954606

تماس با دبیراجرایی همایش سیدابراهیم همتی :09118900473

 تماس با دبیرخانه همایش : 01152353057

پست الکترونیک: Info@knm2018.irآدرس: مازندران- نوشهر- جنب مصلی- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)- معاونت پژوهش و فناوری

Refresh Code