کمیته علمی
دکتر ابوطالب مطلبی ورکانی
دبیر کمیته علمی
استادیار-دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
پست الکترونیکی: abu.m5656 [at] yahoo.com
تلفن: 09113954606