- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

- دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

- پارک علم و فناوری مازندران

- اداره آموزش و پرورش شهرستان نوشهر

- اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان نوشهر

- موسسه رده بندی ایرانیان