1- صنایع دریایی

2- کشاورزی و منابع طبیعی

3- شیلات و آبزیان

4- صنایع دستی و گردشگری

5- فناوری اطلاعات

6- فنی و مهندسی