مفاهیم و الگوهای نوین و قابل کاربرد مدیریت دانش در نیروهای مسلح

راه کارهای استقرار مدیریت دانش در نیروهای مسلح

نقش مدیریت دانش در بهره وری(کارآیی و اثر بخشی) سازمانی

چالش ها و موانع پیاده سازی مدیریت دانش در نیروهای مسلح

راهبردها، سیاست ها و راه کارهای مدیریت دانش دفاعی در نیروهای مسلح

بررسی سازمان های موفق دنیا در حوزه مدیریت دانش

مدل های ارزیابی اثر بخشی مدیریت دانش در نیروهای مسلح

مدیریت دانش و بهره گیری از تجربیات دفاع مقدس و سایر جنگ ها