1. وضعیت نهایی مقالات
نویسندگان با توجه به نوع پذیرش مقاله، نسبت به آماده نمودن مقالات خود اقدام نمایند.
2. جشنواره ملی تجربه برتر
نحوه ارسال آثار به جشنواره از طریق بخش مسابقه می باشد
3. اسکان جهت نفرات شرکت کننده در کنفرانس
4. تکمیل ثبت نام