نقش دانش در مدیریت سازمان‌های دینی و مذهبی
کد مقاله : 1330-KNM
نویسندگان:
رجب خلعتبری *1، محمدتقی حجازی2، عبدالهادی کریمی2
1نوشهر - منزل سازمانی شهرک پیکان - جنب بندر نوشهر
2کارمند نیروی دریایی
چکیده مقاله:
چکیده
نویسندگان این مقاله با به شاهد آوردن قدرت و توانایی دانش خداوند بزرگ در تسخیر عالم بعنوان سرمشق و الگوبرداری از بهره مندی دانش و نقش آن در صحنه مدیریت فرهنگی نهادها به معرفی وظایف حساس مدیران فرهنگی پرداخته و در بخش ادبیات مفاهیم مقاله به آشنایی معانی لغوی و اصطلاحی فرهنگ ورود پیدا کرده و با شمارش جوانب عادی و معنوی فرهنگ‌ها و بیان مختصات فرهنگی، مبدا خوش بختی و بدبختی یک ملت را در گرو فرهنگ‌ معرفی نموده و با بیان شیوه‌ها و روش‌های انجام تهاجم و ناتوی فرهنگی و شناخت ابزارهای عادی و معنویی دشمن، نقش دانش مدیران در ارائه اصول برنامه ریزی (آگاه سازی و بیان راه‌های آگاه سازی و بکارگیری دانش راه بردی عملی ایجاد مقاومت فرهنگی در جنگ با دشمن فرهنگی را در قالب نتایج و پیشنهادات و معرفی منابع به انجام رسانده است.
علم در مدیریت هستی مایه عبرت عالمیان است که مدیر عالم هستی یعنی خداوند متعال، تسلط خود را در پهن دشت هستی در علم قرار داده است حال وظیفه ما در الگو گیری و سرمشق گرفتن از چنین پروردگار فعال و مدیری توانا در بستر علم و آموزش دانش مدیریتی چگونه باید باشد که با تمام وجود آموزش و کسب دانش مفید در خدمت رسانی را اول و آخر سرمشق کار خود قرار دهیم ...
کلیدواژه ها:
مدیریت، فرهنگ، دانش فرهنگی، مبارزه فرهنگی، نقش دانش در پروژه‌ی فرهنگی
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است