تاثیر تعهد سازمانی و امنیت شغلی بر انضباط کاری کارکنان
کد مقاله : 1265-KNM
نویسندگان:
سید حسن میرحسینی رود بارکی *
گیلان- رودسر- کلاچای- دهستان بی بالان-
چکیده مقاله:
هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر تعهد سازمانی و امنیت شغلی بر انضباط کاری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان می باشد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی از نوع پیمایشی بوده و جامعه آماری کارکنان واحدهای مذکور بوده که به کمک جدول مورگان و از روش نمونه گیری تصادفی ساده 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، شامل پرسشنامه سنجش تعهد سازمانی آلن و میر (1996) با پایایی 857/0، پرسشنامه سنجش امنیت شغلی سقاییان (1390) با پایایی 902/0 و همچنین پرسش نامه انضباط کاری لیاقتمدار و همکاران (1390) با پایایی 886/0 بود. همچنین برای سنجش روایی پرسش نامه ها از تحلیل عاملی با نرم افزارlisrel استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی(شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنف، آزمون رگرسیون و آزمون فریدمن) به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از این بود که تعهد سازمانی و مولفه های آن (تعهد عاطفی، مستمر و هنجاری) و همچنین امنیت شغلی و مولفه های آن (جا به جایی کمتر، تمرکز بر شغل، انتخاب شغل، رضایت در شغل، عاطفی بودن محیط کار و احساس آرامش) بر تعهد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان تاثیر مثبت و معناداری دارند.
کلیدواژه ها:
تعهد سازمانی، امنیت شغلی، انضباط کاری، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی استان گیلان.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است