ارزیابی میزان کاربست استراتژی مدیریت استعداد کارکنان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاده‌سازی کامل آن
کد مقاله : 1236-KNM (R1)
نویسندگان:
نداجا *
ستاد نداجا
چکیده مقاله:
هدف پژوهش حاضر، ارزیابی میزان کاربست استراتژی مدیریت استعداد کارکنان در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و ارائه راهکارهای مناسب جهت پیاده‌سازی کامل آن می باشد. روش این پژوهش توصیفی- پیمایشی و جامعه آن شامل کلیه مدیران و کارشناسان مرتبط با سرمایه انسانی یگان‌های ستاد نداجا است که از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای، 21 نفر از آنها به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق ساخته مدیریت استعداد کارکنان حاوی 29 سؤال بسته پاسخ و 1 سؤال باز پاسخ، دارای روایی صوری و محتوایی و پایایی نظر مصححان می‌‌باشد. داده‌های بدست آمده نیز با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و از طریق آزمون های تی تک نمونه‌ای، و تی وابسته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج و یافته‌های پژوهش نشان داد که وضعیت موجود مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای و مدیریت عملکرد کارکنان، مطلوب و وضعیت موجود مؤلفه‌های آماده‌سازی، نیرویابی و استخدام و شرایط کاری نسبتاً مطلوب می‌باشد. نتایج پژوهش همچنین حاکی از این بود که بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های آماده‌سازی، نیرویابی و استخدام و شرایط کاری کارکنان نداجا تفاوت معناداری وجود داشته اما بین وضعیت موجود و مطلوب مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای و مدیریت عملکرد تفاوت معناداری وجود ندارد. پیشنهاد کلی برآمده از یافته‌های پژوهش این است که نداجا برای پیاده‌سازی و کاربست کامل استراتژی مدیریت استعداد کارکنان باید ضمن آگاهی از وضعیت موجود مؤلفه‌های مدیریت استعداد و ارزیابی فاصله آن مولفه ها با وضعیت مطلوب، رویکردی جامع‌نگر و یکپارچه را در این زمینه اتخاذ کند.
کلیدواژه ها:
مدیریت استعداد، آماده‌سازی، نیرویابی و استخدام، توسعه حرفه‌ای، شرایط کاری، و مدیریت عملکرد.
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است