افزایش بهره وری ،ارتقاء سطح آموزشی با استفاده از روش داده کاوی
کد مقاله : 1231-KNM (R1)
نویسندگان:
ابوالفضل قره سوفلو *1، مجید یوسفی2، سعید آبچر3، حسن محمدی4
1نوشهر
2مرکز رشد واحدهای فناور
3دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)
4خیابان 15 خرداد منازل سازمانی نیروی دریایی
چکیده مقاله:
مسئله بهره وری یکی از شاخص های نوین و کارآمد در مدیریت می باشد .همه صاحب نظران عقیده دارند که بهره وری عامل اصلی رشد و توسعه میباشد . می توان گفت درجه توسعه یافتگی به میزان قابل توجهی به بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات بستگی دارد. [1] شاید نتوان برای رسیدن به بهره وری میزان و سقف مشخصی را در نظر گرفت ولیکن آنچه در این میان برای ما اهمیت دارد رسیدن به نقطه بهینگی در انجام امورات و وظایف سازمانی است. سوال اساسی پژوهش عبارتست از اینکه عوامل موثر بر افزایش بهره وری ،ارتقاء سطح آموزشی در در یک سازمان کدامند؟ که پاسخ سوال را می توان عوامل مختلفی دانست که عبارتند از: عوامل محیطی شامل((فرهنگی،اقتصادی و اجتماعی))؛ عوامل شغلی شامل((وجود ابزارهایی جهت اصلاح عملکرد بر اساس معیارهای ذهنی و عینی و همچنین برنامه ریزی شغلی))؛ عوامل فردی شامل((ارزشها،اعتقادات و تواناییها))؛ عوامل سازمانی شامل((مشارکت کارکنان، سیستم جبران خدمات، انتخاب وگزینش صحیح کارکنان، برنامه‌های آموزشی،شیوه های رهبری و ساختار سازمانی))؛ در تحقیق حاضر با توجه به اهمیت جایگاه نیروی انسانی ،عوامل موثر بر ارتقاء بهره وری نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش در قالب عوامل سازمانی مورد بررسی می گیرد.
کلیدواژه ها:
مدیریت، تکنیک های داده کاوی، افزایش بهره وری، آموزش
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است