بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری با کارآفرینی کارکنان سازمان‌های دریایی (مطالعه موردی: کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر)
کد مقاله : 1137-KNM (R1)
نویسندگان:
مجید فراست1، حمیدرضا تهمک *2، زینب خواجوند3، مهناز رزمجویی4
1عضو هیات علمی دانشگاه نوشهر
2استان فارس. لامرد. چاهورز. خیابان شهید رزمی. منزل غلامرضا تهمک
3نوشهر - علی آباد عسگرخان-کوچه شهید ربیع نیا
4دانشگاه علوم پزشکی شیراز
چکیده مقاله:
هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه مدیریت دانش و نوآوری با کارآفرینی کارکنان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر بود. تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی و به روش میدانی (پرسشنامه) انجام شد. جامعه آماری شامل 600 نفر از کارکنان دانشگاه مورد مطالعه بود. بر اساس جدول مورگان، حداقل اندازه نمونه آماری 234 نفر است. جهت اطمینان بیشتر 260 پرسشنامه توزیع شد که 236 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل علمی داشت. تحقیق به وسیله پرسشنامه‌های استاندارد مدیریت دانش، نوآوری و کارآفرینی انجام شده است. پرسشنامه‌های تحقیق که به وسیله ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که به ترتیب دارای پایایی 731/0، 798/0 و 764/0 بود. داده‌های تحقیق از توزیعی ناپارامتریک برخوردار بودند. جهت شناسایی عوامل موثر از آزمون میانگین توزیع دوجمله‌ای استفاده شد. فاکتورهای کارآفرینی، نوآوری، بکارگیری دانش و ذخیره‌سازی دانش در سطح مناسب و فاکتورهای خلق دانش، پالایش دانش و تسهیم دانش در سطح مناسبی قرار نداشتند. در رتبه‌بندی فاکتورهای تحقیق مشخص شد که فاکتور کارآفرینی بیشترین نمود و فاکتور تسهیم دانش کمترین نمود را در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر دارد. در بین ضریب‌های همبستگی، بالاترین ضریب همبستگی بین نوآوری با خلق دانش و کمترین ضریب همبستگی بین کارآفرینی با نوآوری بود. در پایان نیز این نتیجه کلی گرفته شد که مدیریت دانش و نوآوری با کارآفرینی کارکنان در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر رابطه معناداری دارد.
کلیدواژه ها:
مدیریت دانش، نوآوری، کارآفرینی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است