رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری سازمانی از دیدگاه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
کد مقاله : 1106-KNM (R2)
نویسندگان:
زهرا امینی *1، علیرضا چناری2، اکرم کرمعلی3
1تهرانپارس-خ اردیبهشت- کوچه خزایی-پلاک39-واحد 4
2استاد دانشگاه
3کارشناس ارشد مدیریت آموزشی استاد مدعو دانشگاه پیام نور واحد پردیس
چکیده مقاله:
هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطه بین مدیریت دانش با بهره وری سازمانی از دیدگاه کارکنان می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن شامل 480 نفر می باشد. که تعداد 214 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و از حیث هدف کاربردی می‌باشد و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (فونگ وچوی، 2009) و پرسشنامه استاندارد بهره وری هرسی، بلانچارد و گلداسمیت (1998) می‌باشد. برای تعیین روایی پرسشنامه‌ های نامبرده از نظرات افراد صاحب نظر استفاده شد و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه مدیریت دانش، 87/0 و ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بهره وری 89/0 بدست آمد. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد؛ از نظر کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن بین مدیریت دانش و بهره وری سازمانی رابطه وجود دارد. بعلاوه با افزایش تولید و خلق دانش ،انتقال دانش، اشاعه دانش و کاربرد دانش، بهره وری سازمانی نیز افزایش می یابد.بنابراین معناداری رابطه بین ابعاد مدیریت دانش با بهره وری سازمانی تأیید شد.
کلیدواژه ها:
مدیریت دانش، بهره وری، کارکنان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است