بررسی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی شرکتهای دانش بنیان همکار با صندوق توسعه فناوری
کد مقاله : 1081-KNM
نویسندگان:
فرزاد طرهانی *1، اشکان ضیاء پور2
1خیابان پاسداران بالاتر از میدان نوبنیاد نبش کوهستان هشتم
2کارشناس
چکیده مقاله:
یکی از مهم ترین توانمندی های هر سازمان رسیدن به سطحی از توانایی برای حسگری ، ادارک و پیش بینی تغییرات موجود در محیط کاری است که بتواند تغییرات محیطی را تشخیص داده و به آنها به عنوان عوامل رشد و شکوفایی بنگرد. مدیریت دانش سازمانی یکی از اصلی ترین و بارزترین راههای ایجاد این توانمندی است، مدیریت دانش سازمانی یکی از مهمترین مولفه ها ، داده و منبع برای چابک سازی و نوآوری سازمانی می باشد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی تاثیر مدیریت دانش بر چابکی سازمانی در شرکتهای دانش بنیان می باشد. برای این منظورجامعه آماری شامل مدیران ارشد و کارشناسان شرکت های دانش بنیان و یا مدیران ارشد و کارشناسان سازمان ها و ارگان های حامی شرکت های دانش بنیان هستند که می توان حجم جامعه آماری را نا محدود تلقی کرد،انتخاب گردید.لذا برای تعیین حجم نمونه از این جامعه تعداد 384 نفر با استفاده از روش فرمول کوکران انتخاب شدند که جهت روایی و پایایی پرسشنامه از روش ترستون (قضاوت داوران) و آلفای کرونباخ استفاده گردید. و با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده ، داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار 21 spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج بدست آمده نشان داد که بین دو متغیر مدیریت دانش و چابکی، ابعاد چابکی و تاثیر مدیریت دانش بر ابعاد چابکی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مدیریت دانش باعث چابکی بیشتر شرکت های دانش بنیان می شود.
کلیدواژه ها:
مدیریت دانش، چابکی سازمانی، شرکتهای دانش بنیان
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است