تبیین نقش مدیریت دانش در مراکز رشد علوم دریایی با هدف توسعه پایدار دریا محور
کد مقاله : 1044-KNM (R1)
نویسندگان:
علیرضا عالی پور *
دانشگاه علوم دریایی
چکیده مقاله:
مراکز رشد به عنوان یکی از نهادهای اقتصادی- اجتماعی تلاش می کنند تا با حمایت از رشد و توسعه شرکت‌های نوپا از طریق بهبود فرصت‌های بهر‌ه‌ برداری از منابع به تجاری سازی محصولات و فناوری های جدید آنها کمک نمایند. سرمایه‌های اجتماعی- اقتصادی یک مرکز رشد از طریق ارتباطات داخلی بین اعضای مرکز رشد شامل شرکت های فناوری مستقر، مدیران و کارکنان مرکز رشد و از طریق ارتباطات خارجی با سایر ذینفعان نظیر مشاوران، سازمان های مالی، دانشگاه ها و صنایع می باشد. اما یکی از مهمترین موضوعاتی که متأسفانه حوزه علوم دریایی کمتر مورد توجه واقع شده است؛ مراکز رشد علوم دریایی می‌باشد. با تغییر پارادایم توسعه، از کلاسیک به نوین، توسعه پایدار تبدیل به ارکان اصلی توسعه در هر کشوری مطرح می‌باشد. از طرفی کشورهایی که صاحب سبک در دریا هستد توسعه پایدار دریامحور را در اسنادبالادستی خود تعریف نموده‌اند. به همین منظور کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری‌های کلان آموزشی و پژوهشی در حوزه دریا داشتند که یکی از مهمترین مولفه‌های آن توسعه مراکز رشد علوم دریایی می‌باشد. به همین منظور محقق با یک مطالعه کیفی و بررسی اسناد ضمن تشریح جایگاه مراکز رشد علوم دریایی در توسعه پایدار دریامحور؛ پیشنهادات کاربردی به مسئولین به منظور توسعه مراکز رشد علوم دریایی ارائه گردید.
کلیدواژه ها:
علوم دریایی؛ مراکز رشد؛ شرکت‌های زایشی علوم دریایی، توسعه پایدار دریامحور
وضعیت : مقاله پذیرفته شده است