اولویت بندی عوامل مدیریت دانشِ موثر بر سلامت سازمانی
کد مقاله : 1029-KNM
نویسندگان:
عبدالرضا باقری *1، حمیده واحدپرست2
1اقدسیه، بلوار ارتش،ابتدای بلوار نیروی زمینی،دانشکده فارابی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه
چکیده مقاله:
در پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش اقدام گردیده است. بدین منظور ابتدا شاخص های مدیریت دانش که بر سلامت سازمانی موثر هستند از ادبیات استخراج شد. سپس مدل مفهومی پژوهش تبیین گردیده و در ادامه از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی فازی اقدام به اولویت بندی شاخص های مدل گردید. برای محاسبه وزن شاخص ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی ، از متخصصان و کارشناسان در زمینه مدیریت دانش(به تعداد 10 نفر) خواسته شد تا پرسشنامه مقایسات زوجی معیارها و زیرمعیارها را تکمیل کنند. در گام اول قبل از محاسبه وزن شاخص ها به ارزیابی پایایی پرسشنامه اقدام گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرخ ناسازگاری ماتریس ها بررسی گردید. نرخ ناسازگاری کلیه ماتریس ها در این پژوهش بر اساس نظر ینگ و چانگ(2009) کمتر از 1/0 است. بر اساس مدل ارائه شده و برابر یافته های تحقیق، از میان مولفه های مدیریت دانش به ترتیب مولفه‌های: تحصیل(کسب)دانش، کاربرد دانش، تشخیص(شناسایی) دانش، اشتراک(تسهیم) دانش، نگهداری دانش، ارزیابی دانش و تعیین اهداف دانش دارای بیشترین تاثیر در سلامت سازمانی هستند.
کلیدواژه ها:
دانش، مدیریت دانش، سازمان،سلامت سازمانی، تحلیل سلسله مراتبی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است