لیست اعضای کمیته داوری      ردیف    نام و نشان                                  سمت

 

1

دکتر ابوطالب مطلبی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

2

دکتر حسینعلی تقی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

3

دکتر امیر نظام براتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

4

دکتر فریبا عدلی 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

5

دکتر سید محمد میرکمالی 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

6

دکتر مجید آقابابایی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

7

دکتر فرزاد طرهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

8

دکتر سید جعفر سجادی پارسا

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی چابهار

9

حمیدرضا تهمک 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

10

دکتر طاهر کلانتری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

11

دکتر حمید معیری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

12

دکترمهدی دیهیم‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

13

دکتر رفائیل آزادیان دلسم

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

14

دکتر صادق رحیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

15

مهندس سهراب مجدفر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

16

دکتر تقی گرگانی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

17

دکتر محمود ابوالقاسمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

18

دکتر احسان تقی‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

19

دکتر وحید فلاح

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

20

دکتر جواد پور کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

21

دکتر علی علی‌محمدپور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

22

مهندس حمزه رهیده

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

23

دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

24

دکتر بیژن عبدالهی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

25

مهندس عباس چنارانی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

26

دکتر فتاح ناظم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

27

دکتر قربانعلی آقا احمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

28

دکتر کریم اکبری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

29

مهندس امیر حسین ارانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

30

دکتر ناصر شهلایی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

31

دکتر مسعود احمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

32

دکتر سمیرا ابراهیم پور

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

33

دکتر محمد بزرگی

عضو هیئت علمی دانشگاه ستاد مشترک

34

مهندس مجید فراست

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

35

دکتر مجید علی عسگری

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

36

دکتر محمدرضا سهیلی فر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

37

دکتر حسن دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

38

دکتر هدی نجاتی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تنکابن

39

دکتر رحیم مالمیر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

40

دکتر پرویز باورصاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

41

دکتر حسن سیفی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)

42

دکتر مرتضی پیری

عضو هیئت علمی سازمان هوا و فضا وزارت دفاع

43

مهندس علی فکری

معاونت طرح و برنامه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

44

مهندس علیرضا پژوهان

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

45

دکتر جبار فیروزی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

46

دکتر رضا حسنوی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

47

دکتر علی خلخالی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رامسر

48

دکتر بهروز کاملی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

49

دکتر مهران کشتکار

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

50

دکتر سلیمان ایرانزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

51

دکتر محسن سمیعی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

52

دکتر کامیان خزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

53

دکتر فرامرز نصری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

54

دکتر لیلا حبیبی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

55

دکتر سید شهاب الدین حجازی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

56

دکتر علیرضا خلعتبری

عضو هیئت علمی ستاد مشترک ارتش

57

دکتر قادر رحیم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

58

دکتر علیرضا گزمه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی

59

دکتر جهانگیر بختیاری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی

60

دکتر سعدالله نصیری

عضو هیئت علمی دانشگاه ستاد مشترک ارتش

61

دکتر مجید یوسفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

62

مسلم گل‌میمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

63

دکتر سید ضیاءالدین قاضی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

64

دکتر احمد نو رنگ

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

65

دکتر محمدرضا پورعلی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

66

دکتر منوچهر مکی

عضو هیئت علمی دانشگاه طبرستان

67

دکتر هاشم منفرد

معاونت طرح و برنامه نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

68

دکتر معصومعلی سلیمیان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

69

دکتر علیرضا عالی‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

70

دکتر محمد حسین نعمتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

71

دکتر ماشاءالله عمویی

عضو هیئت علمی سازمان فاوای نیروهای مسلح

72

دکتر محمد رضا کریمی قهرودی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

73

دکتر نبی الله دهقان

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

74

دکتر ترانه عنایتی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

75

دکتر رضا جهان‌فر

عضو هیئت علمی دانشگاه ستاد مشترک

76

دکتر مهدی صمیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)

77

دکتر فرزاد کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

78

دکتر محمد غفاری مجلج

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

79

دکتر طاهر کلانتری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

80

دکتر علی حبیب نوری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

81

دکتر محمد یزدانشناس

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

82

دکتر علی امینی

 نائب رئیس انجمن مدیریت آموزشی دانشگاه ایلام

83

دکتر الیهوردی حسین زاده

عضو هیئت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میاندوآب

84

دکتر عقیل احمدی

رئیس دانشگاه علمی کاربردی قطعه سازان‌میثاق البرز

85

دکتر فرشته پورآهنگریان

عضو هیئت علمی دانشگاه آیندگان‌تنکابن

86

دکتر احمد رضایی جوردهی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

87

دکتر همایون بهشتی

عضو هیئت علمی دانشگاه آیندگان تنکابن

88

مهندس حسن محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)

89

دکتر ناصر پورصادق

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

90

دکتر حجت الاسلام محمد تقی حجازی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

91

جناب آقای رجب خلعتبری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

92

جناب آقای محمدرضا کشکولی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

93

حجت الاسلام عبدالهادی کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

94

دکتر مجید فخری

 

95

دکتر حسین افلاکی فرد

 

96

دکتر علی طاهری

 

97

دکتر حمیدرضا نادی

عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

98

دکتر عباس ملکی

عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

99

دکتر علی امینی

 

100

مهندس امیر حسینی ارانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

101

دکتر هاشم منفرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

102

دکتر نصراله قشقایی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان

103

دکتر علی فکری

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

104

دکتر علی مطلبی ورکانی

مدیریت دانشگاه شهید بهشتی

105 

 دکتر زهرا محمدپور  عضو هیئت علمی داشنگاه آزاد اسلامی 

106

دکتر جواد خزایی عضو هیئت علمی داشنگاه آزاد اسلامی

107

دکتر نعمت رستمی عضو هیئت علمی داشنگاه آزاد اسلامی

108

دکتر رسول لقمان پور عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

109

دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه