لیست اعضای کمیته علمی

 

ردیف

نام و نشان

سمت

1

دکتر ابوطالب مطلبی

دبیر علمی - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

2

دکتر حبیب ا... سیاری

عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه عالی دفاع ملی

3

دکتر سید محمد میرکمالی 

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

4

دکتر فریبا عدلی 

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

5

دکتر فرزاد طرهانی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

6

دکتر پیمان جعفری طهرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

7

دکتر خرداد حکیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

8

دکتر مرتضی منادی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

9

دکتر گلنار مهران

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

10

دکترعبدالرحیم نوه ابراهیم

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

11

دکتر محمود ابوالقاسمی

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

12

دکتر جواد پور کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

13

دکتر بیژن عبدالهی

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

14

دکتر سید ابراهیم جعفری

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

15

دکتر علی سیادت

عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

16

دکتر ناصر شهلایی

عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش

17

دکتر مسعود احمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

18

دکتر ناصر عباس زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)

19

دکتر مجید علی عسگری

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی

20

دکتر رفائیل آزادیان دلسم

عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان

21

دکتر حسن دولتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

22

دکتر رحیم مالمیر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

23

دکتر پرویز باورصاد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

24

دکتر حسن سیفی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)

25

دکتر مرتضی پیری

عضو هیئت علمی سازمان هوا و فضا وزارت دفاع

26

دکتر رضا حسنوی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

27

دکتر بهروز کاملی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

28

دکتر مهران کشتکار

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

29

دکتر سلیمان ایرانزاده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

30

دکتر محسن سمیعی 

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

31

دکتر کامیان خزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

32

دکتر فرامرز نصری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

33

دکتر لیلا حبیبی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

34

دکتر سید شهاب الدین حجازی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

35

دکتر علیرضا خلعتبری

عضو هیئت علمی ستاد مشترک ارتش

36

دکتر قادر رحیم زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین(ع)

37

دکتر علیرضا گزمه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی

38

دکتر جهانگیر بختیاری

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی

39

دکتر سعدالله نصیری

عضو هیئت علمی دانشگاه ستاد مشترک ارتش

40

دکتر مجید یوسفی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

41

دکتر حجت ا... درفش

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

42

دکتر سید ضیاءالدین قاضی زاده

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

43

دکتر احمد نو رنگ

عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

44

دکتر محمدرضا پورعلی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

45

دکتر منوچهر مکی

عضو هیئت علمی دانشگاه طبرستان

46

دکتر حسین خانزادی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

47

دکتر شهرام ایرانی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

48

دکتر علیرضا عالی‌پور

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

49

دکتر محمد حسین نعمتی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

50

دکتر ماشاءالله عمویی

عضو هیئت علمی سازمان فاوای نیروهای مسلح

51

دکتر محمد رضا کریمی قهرودی

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر

52

دکتر نبی الله دهقان

عضو هیئت علمی دانشگاه عالی دفاع ملی

53

دکتر ترانه عنایتی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ساری

54

دکتر رضا جهان‌فر

عضو هیئت علمی دانشگاه ستاد مشترک

55

دکتر مهدی صمیمی

عضو هیئت علمی دانشگاه امام علی(ع)

56

دکتر فرزاد کریمی

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

57

دکتر مصطفی محمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

58

دکتر طاهر کلانتری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

59

دکتر قربانعلی آقا احمدی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی چالوس

60

دکتر محمد بزرگی

عضو هیئت علمی دانشگاه ستاد مشترک

61

دکتر فتاح ناظم

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن

62

دکتر علی حبیب نوری

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

63

دکتر محمد یزدانشناس

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) نوشهر

64

دکتر سید حسین علوی

عضو هیئت علمی دانشکده فنی و حرفه ای محمودآباد

65

دکتر حمیدرضا نادی

عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی

66 دکتر عباس ملکی عضو هیئت علمی دانشگاه فارابی
67 دکتر هدی نجاتی عضو هیئت علمی دانشگاه تنکابن
68 دکتر نصراله قشقایی زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان
69 دکتر علی فکری عضو هیئت علمی دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش
70 دکتر حمیدرضا سهیلی معاونت پژوهش دانشگاه امام علی (ع)
71 دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان  عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه