جشنواره ملی تجربه برتر
1396-10-18

توجه مهم                                                                                                                         توجه مهم

جشنواره ملی تجربه برتر تلاشی است برای احیای تجارب فرهیختگان و متخصصین تا بتوانندنسبت به ثبت و اشتراک گذاری تجارب خود در حوزه های مختلف اقدام نمایند. این جشنواره همزمان با برگزاری کنفرانس ملی مدیریت دانش در دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.

از کلیه اساتید و فرهیختگان و متخصصین دعوت می شود تا تجربیات خود را پس از مطالعه راهنما و فرمت ( لینک ورود به صفحه راهنما ) از طریق وارد شدن به صفحه کاربری خود و بخش مسابقه ارسال نمایند.