اسکان جهت نفرات شرکت کننده در کنفرانس
1396-10-16

به منظور رفاه حال شرکت کنندگان در کنفرانس،  شرایط اسکان متقاضیان به شرح زیر به تصویب شورای سیاست گذاری رسیده است:

1- کارکنان محترم نیروهای مسلح به ازای هر شب اسکان مبلغ 20000 تومان(بیست هزار تومان)

2- سایر متقاضیان محترم به ازای هر شب اسکان مبلغ 30000 تومان(سی هزار تومان)